ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ NA VENKOVĚ - VŠECHLAPY

AUTOR:  JAN BROTÁNEK
ZADAVATEL:  OBEC LIBČEVES (LO)
CHRONOLOGIE:  ŘÍJEN 1998 – ČERVEN 1999

CHARAKTERISTIKA ZADÁNÍ

Jedná se o urbanistickou studii zóny v katastru Všechlapy u Libčevsi okres Louny, která je vytipována územním plánem jako území pro experimentální ekovesnici, kde při návrhu domů se volí alternativní postupy i materiály šetrné k životnímu prostředí a mající nízkou spotřebu energie, vody i finančních zdrojů. Daná lokalita je v chráněné krajinné oblasti v blízkosti devastovaných krajinných a urbanizovaných území - Most a Bílina, které jsou sice mimo pohledový horizont, ale v dojezdové vzdálenosti řešené lokality. Předpokládá se zájem ze strany lidí, kteří se chtějí podílet svým životním stylem na šetrném přístupu k životnímu prostředí.

URBANISTICKÝ KONCEPT

Navrhované území se nachází v přímém dotyku s původní vesnickou zástavbou, jejíž struktura vznikla na základě dnes již neexistujících kulturních vztahů. Nové navrhované území hledá soudobou formu venkovské zástavby reagující na současné sociálně-kulturní podmínky a zároveň vytváří samostatnou enklávu zástavby, která nenavazuje na historizující formy. Návrh se snaží akcentovat potřeby různorodé sociální struktury vytvořením otevřeného systému parcelace pozemků s možností volbyy podle individuální škály požadavků.

Území je rozděleno do třech etapních celků, které mají dvojí charakter. Každý z nich předurčuje jiný životní styl a nároky na prostor. Základní část etapního celku tvoří plochy pro zástavbu řadovými domky s přihlédnutím na minimální prostorové nároky. Druhá část etapního celku je určena k zástavbě samostatnými rodinnými domy, které mají odlišené prostorové nároky od řadových domků, např. větší podíl hospodářského zázemí a jinou funkci zahrady než okrasnou.

Parcelace je dána základními regulačními prvky vycházejícími ze solární orientace a minimálními a maximálními limity zástavby tak, aby dávala možnosti k volbě na různorodou škálu požadavků:

  • větší dům
  • menší dům
  • řadová zástavba
  • možnost přístavby
  • vejminek

Všechny možnosti lze řešit ve stavebních etapách. Princip parcelace přispívá k přirozenému a originálnímu růstu urbanistické struktury, která by měla být pro venkov příznačná. První etapní celek dává širší možnosti využití pozemku zastavovaného území. Umožňuje volbu solitérní nebo řadové zástavby nebo dvojdomku. Smyslem je se přizpůsobit konkrétním potřebám prvních obyvatel. Druhá etapa volně navazuje na první etapní celek. Třetí etapní celek má opět možnost rozšířeného využití typu zástavby.