Průběh zakázek

Standardní průběh zakázek představujeme na případu rodinného domu (RD). Obdobně postupujeme i u jiných typů budov. Každý projekt má svá specifika, rozsah a samozřejmě může obsahovat i více fází.

1. FÁZE NÁVRH – STUDIE STAVBY (STS) VČETNĚ PŘÍPRAVY PROJEKTU:

Utváření návrhů RD je na základě participativní metody, kdy architekt vede dialog s investorem nad problematikou jeho požadavků a architekt předkládá možnosti tak, aby investor mohl provést kompetentní rozhodnutí o tom, co doopravdy chce a potřebuje. Výsledkem je optimalizovaný dům inspirovaný osobností a požadavky investora a mírou ochoty, jak chce zohledňovat dopady na životní prostředí. Nejedná se o katalogové řešení, ale o konkrétní dům pro konkrétního uživatele – dialogové řešení. Funkční design je založen na procesu utváření.

Příprava zakázky je prvním krokem. Jde o návštěvu u investora na pozemku, předání podkladů (katastrální mapy, územně plánovací dokumenty nebo podklady - ochranná pásma, limity zástavby atd.), případně setkání s místní samosprávou a úvodní sezení s investorem, kde je stanoven rozsah studie domu podle písemně formulovaných požadavků investora (zadání). V této fázi je investor seznamován s logikou ekologických staveb.

Na základě odhadu rozsahu zakázky je možné dohodnout cenu za studii a výsledný návrh domu. Pokud investor zásadně během práce na studii změní rozsah a požadavky, je logické, že se pak celý proces dostává na začátek a podle míry rozpracovanosti je upravena cena. Cena ostatních výkonových projektových fází není zatím stanovována, neboť by nebyla stanovena korektně pro absenci specifik, které ověří studie s výsledným návrhem.

Studie/návrh vytvoří základní model domu, tzn. situování na pozemku, solární orientace, tvar, komunikace, dispoziční řešení > zónování a energetický a konstrukční koncept. Řeší se ve variantách podle zadání a podle konkretizování představ v průběhu dialogu, v rámci korektur na společných sezeních (počet sezení je dán složitostí změn v průměru 2-4x).

Výsledkem je dům na míru - soubor výkresů – půdorysy, pohledy a také 3D zobrazení, průvodní zpráva. RD je takto připraven na následující fáze > územní a stavební řízení. Lze použít pro prvotní komunikaci s úřady, bankami apod.

Základní návrh neobsahuje následující položky, které se řeší po dohodě samostatně:

  • řešení zahradních úprav (v návrhu je osazení na terén a napojení na technickou infrastrukturu)
  • řešení interiéru

Poznámka.: Z předchozího vyplývá, že projektujeme pouze stavby podle vlastního návrhu, tzn. nepřebíráme již navržený dům jiného autora pro dopracování dokumentace pro stavební řízení nebo pro provedení stavby.

Na základě vypracovaného návrhu lze korektně stanovit cenu za zbylé projektové fáze.

2. FÁZE – DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DUR)

Většinou se tato fáze u RD spojuje společně se stavebním řízením, když jsou splněny všechny požadavky dané stavebním zákonem.

Jedná se o dokumentaci nutnou pro vydání rozhodnutí o umístění stavby RD.

3. FÁZE – DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP)

Jedná se o dokumentaci nutnou pro vyjádření všech požadovaných správních orgánů a institucí a následně pro vydání stavebního povolení. Nelze podle ní začít korektně stavět.

4. FÁZE - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

Takzvaná prováděcí dokumentace je vyšším stupněm předchozí fáze, řeší podrobně rozhodné detaily. Definuje požadavky na konečné provedení stavebního díla, resp. jeho výsledné vlastnosti a kvalitu. Lze položkově rozpočtovat na základě zpracovaných výkazů výměr a odpovědně a přehledně stavět.

5. fáze – realizace projektu

V této fázi se jedná o spolupráci s investorem v rámci autorsko-technického (kvalitativního) dozoru (ATD), kde se provádí supervize nad prováděním stavby dle prováděcí dokumentace a také se spolupracuje s investorem při výběru zhotovitelů nebo při dílčích řešeních detailů na stavbě.

ZÁVĚR

Standardně, nejen u RD, navrhujeme a projektujeme budovy s architektonickým potenciálem (nikoliv jen stavební řešení), se sociálními aspekty a zároveň s environmentální kvalitou. Proto je celková cena za projekt v průměru vyšší než u běžných staveb, protože se jedná o projekty komplexnější co do obsahu i rozsahu. V rámci realizace staveb není náročnost neúměrně navyšována tímto konceptem stavby, ale velký důraz je kladen na logistiku, pečlivost a přesnost provádění jednotlivých řemesel. Hodnota těchto budov na trhu nemovitostí v čase stále získává na hodnotě.