ALTÁN VE VOLNÉ PŘÍRODĚ - "NA VALŠE" OSLÍ

AUTOŘI:   MgA. Jan Brotánek , Ing. arch. Jan Turina, DiS.

INVESTOR:  obec Chrást

Úvod

Stavba altánu v Oslí je projektem, který prakticky naplňuje aspekty ekologie architektury, zejména vazbou na lokální zdroje v místě stavby. Vzhledem k tomu, že investorem je obec Chrást u Tochovic, spadá objekt do kategorie veřejných staveb.
Jde o jednoduchou stavbu, která typologicky nemá vlastní energetický provoz, a proto je důraz kladen na volbu ekologicky vhodných materiálů a zároveň maximální snížení podílu tzv. „šedé energie“ využitím vhodných obecních zdrojů.

Architektonické a dispoziční řešení

Altán je multifunkčním přístřeškem, který slouží pro různé kulturně společenské, sportovní i hospodářské aktivity obce Chrást, která je tradičně podniká v dané lokalitě.
Altán je řešen na obdélníkovém půdoryse se čtyřmi kamennými – čtverhrannými - sloupy v rozích, které nesou krov spolu s mezilehlými dřevěnými sloupy na podélných stranách. Krov je dřevěný a je tvořen třemi plnými vazbami ze zkřížených skružových nosníků, které jsou na koncích rozepřeny rámovými průvlaky a šikmými ocelovými vzpěrami. Pod plnými vazbami je navržena pomocná stropní konstrukce tvořená břevny pro multifunkční využití – možnost aplikovat rektifikační příčle pro flexibilní zajištění zástěn a dále možnost zavěšování lehkých břemen. Na plné vazby jsou kladeny vazničky (tzv. vlašské krokve) s prkenným záklopem opatřeným povlakovou fólií EPDM a vegetačním krytem tzv. „zelenou střechou“. Podlaha přístřešku je navržena s roštem z dřevěných dubových lamel ve výšce 690 mm nad terénem, aby bylo eliminováno případné zaplavení vodou ze Skalice.
Povrchová úprava dřevěných konstrukcí je navržena přírodními olejovými lazurami.
Volná dispozice přístřešku může být opatřena systémem zástěn o dvou modulech, kterými lze libovolně členit prostor – jednak jako souvislé stěny po obvodě ze tří stran (krátká/dlouhá/krátká), nebo vytvářet zástěny částečné i uzavřené prostory.

Koncepce projektu

Celková koncepce projektu vychází z požadavku na uplatnění ekologických hledisek. Na základě tohoto pojetí byla ve spolupráci se starostou Tomášem Čížkem (jehož úloha byla v celém projektu nezastupitelná) vymezena konkrétní hlediska, která byla začleněna do zadání projektu. K dosažení stanovených cílů byly navrženy níže uvedené konkrétní postupy. Přesný rámec pro jejich využití stanovila detailně zpracovaná dokumentace stavby, včetně návrhu prvostupňového zpracování dřeva.
Prováděcí dokumentace byla v ateliéru vypracována v určitých částech do úrovně dokumentace dílenské, včetně detailů konstrukce a prvků, výpisů prvků (truhlářských, zámečnických, klempířských, spojovacího materiálu) a výpisu pilařských přířezů, včetně určení konkrétních pořezových schémat. 

Postupy použité v projektu


Volba hlavních materiálů pro stavbu a jejich zdroje

 • dřevo jako obnovitelný zdroj – obecní lesy
 • kámen – obecní štěrkoviště
 • cihelný a betonový recyklát – regionální recyklační centrum
 • povlaková hydroizolační krytina na bázi EPDM (nikoliv PVC)
 • vyztužený beton – minimalizace objemu nutných konstrukcí

Parametry materiálů

Tabulka 1 uvádí hodnoty materiálů ekologického hodnocení, které jsou obecně průměrovány. Projekt altánu v Oslí svým konceptem a především jeho realizací tyto hodnoty materiálů zpřesňuje – vylepšuje. Projektová dokumentace altánu (nestandardně) předepisuje způsob získání, využití a zpracování použitých materiálů a tím prakticky umenšuje energetický rámec uváděných (průměrných) hodnot.

Těžba dřeva

 • vhodné období v roce (vegetační klid) a vhodná fáze měsíce (novoluní – vliv slapových sil) – způsob zajištění minimalizace obsahu vody ve dřevě a rozměrové stability zpracovaného řeziva

Zpracování dřeva

 • parametry běžně udávaných hodnot PEI, GWP a AP pro dřevo byly v tomto případě ještě sníženy uvedeným způsobem těžby a zpracováním dřeva
 • pořez na místě mobilním zařízením – snižování podílu dopravy
 • sušení řeziva na vzduchu přirozeným způsobem bez dodání energie (3,5 měsíce) – průměrná vlhkost před zabudováním  12,9 %
 • zajištění rozměrové stability profilů řeziva volbou vhodného způsobu pořezu – eliminace středového řeziva v pořezových schématech prováděcí dokumentace

Technologické zpracování konstrukčních prvků

 • obloukové nosníky – tvořeny tzv. skružovými nosníky (z lamel postavených na svislo vedle sebe) bez použití lepidel – vrutovány a tvarově opracovány na CNC centru v regionu
 • kamenný obklad – kameny na sucho v gabionových koších
 • využití cihelného recyklátu jako hydroakumulační a drenážní složky vegetačního substrátu „zelené“ střechy namísto plastové folie

Vodní hospodářství

 • zadržování vody v krajině použitím extenzivní vegetační střechy – snížení vlivu stavby na mikroklima (vzhledem k charakteru lokality je toto hledisko zmíněno zejména z důvodu komplexního přístupu, dalším hlediskem pro užití ozeleněné střechy byly estetické požadavky)

 Měření vlhkosti dřeva

Těžba dřeva probíhala dva dny na konci období vegetačního klidu na přelomu ledna a února 2013, resp. 5 dní před novoluním. Pořez kulatiny probíhal na přelomu dubna a května 2013.
Měření vlhkosti a teploty dřeva bylo pomocí vlhkoměru a teploměru FM – 300 VOLTCRAFT německé výroby s režimy pro jednotlivé druhy dřevin. Pro verifikační měření vlhkosti byl použit hrotový vlhkoměr ELBES WHT-770.

Výsledky měření vlhkosti dřeva

Viz tabulka 2.

Závěr

Na projektu této velmi jednoduché stavby jsou ukázany základní principy přístupu k projekční praxi a realizaci staveb s důrazem na aplikaci hledisek ekologie architektury. Projekt se snaží jít nad rámec dnes běžně diskutovaných energetických úspor při provozu staveb hledáním dalších možností úspor energetických vstupů při výrobě a zpracováním materiálů a zohledněním interakcí globálních a lokálních faktorů.